krak.jpg

Certyfikaty i dyplomy

 

prom zdr

more

prom zdr

more

 prom zdr

more

  03 tarcza

 

 

 certyfikat   0003
 0001 dyplomszkolapamieta
 ECDL  certyfikat PCK
 podz1  pip
 lp  cer2
 podziękowania 1  podziękowania 2
 podziękowania 3  podz.2