inne3.jpg

Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części  RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15, 33 – 340 Stary Sącz, tel. +48184460580, e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu jest Tomasz Czerniec; dane kontaktowe: +48184141820; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań publicznych, które wynikają z przepisów prawa m.in. takich jak: Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o systemie informacji oświatowej, Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umów, jakie mogą być zawierane w ramach zadań wykonywanych przez Zespół Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu oraz w celu wystawienia dokumentów finansowo księgowych. Państwa dane będą przetwarzane w ramach kontaktu z nami oraz w innych celach o ile wyrazicie Państwo na to zgodę np.: na otrzymywanie informacji, newsletteru, w związku z przesłanym zapytaniem e-mailem lub w formularzu kontaktowym, bądź na korzystanie z treści zamieszczonych w serwisie internetowym.
 4. Wizerunek oraz osiągnięcia Państwa dzieci są przetwarzane w celu prezentacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www i na Facebooku)  na podstawie podpisanej zgody.
 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje identyfikujące osoby: PESEL, NIP, imię nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, datę urodzenia, miejsce urodzenia, dane adresowe i teleadresowe. Ponadto mogą być gromadzone dane z dokumentów tożsamości, informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, dane dotyczące zobowiązań: źródła zobowiązań, kwoty, waluty, numery i stan rachunków, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia. W szczególnych przypadkach wymienionych w prawie, które należą do rzadkości, mogą być przetwarzane informacje przekazane przez inne podmioty np. o stanie zdrowia, nałożonych sankcjach i karach, obowiązujących zakazach.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanym powyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub możemy powierzyć ich przetwarzanie. Do wglądu lub odbioru Państwa danych osobowych upoważnione są podmioty na podstawie odpowiednich przepisów prawa np. dostęp do danych przysługuje Powiatowi Nowosądeckiemu jako organowi prowadzącemu szkołę, jak również uprawnionemu podmiotowi leczniczemu realizującemu świadczenia opieki zdrowotnej, którą są objęci uczniowie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Występują sytuacje, w których Państwa dane osobowe przetwarzają w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.podmioty przetwarzające) np. zlecenie biuru turystycznemu organizacji wycieczki szkolnej, zapewnieniu funkcjonowania dzienników elektronicznych. W takich przypadkach zawarte są stosowne umowy powierzenia, które gwarantują ochronę zgodnie z postanowieniami RODO.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, które zostały wymienione w pkt.3. Okres przechowywania danych uzależniony jest od obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa podatkowego. W pozostałych przypadkach w będziemy przetwarzać dane w okresie od wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przepisy prawa regulujące tryb i okres przechowywania dokumentacji muszą przewidywać możliwość realizacji takiego żądania.

 1. Podanie przez Państwo danych osobowych jest w większości wymagane w celu realizacji przez Zespół Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu jako podmiot publiczny zadań określonych ustawowo jak i w statucie. W zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla realizacji zadań publicznych, bądź umów wykonywanych przez Zespół Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu dane są zbierane na podstawie dobrowolnej zgody.
 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.