slide-1.jpg

Egzaminy

Podstawowe informacje...

Podstawowe informacje dla uczniów i rodziców o egzaminach mających się odbyć w 2020 r.

Informacje o egzaminie maturalnym:
1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa deklarację przystąpienia do egzaminu:
- wstępną- w terminie do 30 września 2019r.
- ostateczną- w terminie do 7 lutego 2020r. (piątek).

2. Maturzysta ma obowiązek przystąpić do następujących egzaminów:
a. część pisemna:
- poziom podstawowy- trzy przedmioty ( język polski, matematyka, język obcy)
- poziom rozszerzony- jeden przedmiot ( do wyboru)
b. część ustna:
- język polski
- język obcy

3. W części ustnej z języka polskiego zdający losuje zadanie składające się z tekstu kultury i związanego z nim polecenia ( przygotowanie ok. 15 min.). Egzamin składa się z dwóch części:
a. część pierwsza- wypowiedź ucznia dotycząca wylosowanego zadania- ok. 10 min.
b. część druga- rozmowa z zespołem przedmiotowym dotycząca tej wypowiedzi- ok. 5 min.
Sesja egzaminacyjna trwa od 7 do 22 maja 2020.

4. W części ustnej z języka obcego zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Po rozmowie zdający przystępuje do wykonania zadań od 1 do 3:
a. zadanie pierwsze- polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role
b. zadanie drugie- zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy postawione przez egzaminującego pytania
c. zadanie trzecie- zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

5. Terminarz egzaminów:
a. Egzaminy ustne:
od 7 do 22 maja 2020r. - część ustna zgodnie z harmonogramem szkoły

b. Egzaminy pisemne:
4 maja- język polski (PP- 9.00)
język polski (PR- 14.00)
5 maja- matematyka (PP- 9.00)
6 maja- język angielski (PP- 9.00)
język angielski (PR- 14.00)
Terminy pozostałych przedmiotów- od 8 do 22 maja 2020r. - szczegółowy harmonogram na stronie CKE i OKE.

6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, uczeń może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 19 czerwca 2020r. Część ustna- od 1 do 6 czerwca 2020r.

7. Termin poprawkowy- do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej ( pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów). Zdający w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego- nie później niż do 10 lipca 2020r. składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Część pisemna odbędzie się 25 sierpnia 2020r. o godz. 9.00. Część ustna w terminie 24-25 sierpnia 2020r.

8. Wyniki egzaminów:
Wyniki egzaminów wyrażone są w skali procentowej. Absolwent zdał egzamin, jeżeli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
a. Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 3 lipca 2020r.
b. Termin ogłaszania wyników w po egzaminie poprawkowym- 11 września 2020r.
Świadectwo dojrzałości odbiera uczeń lub osoba posiadająca upoważnienie.

9. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ma prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub orzeczenia, które musi przedłożyć dyrektorowi szkoły.

10. Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony w sytuacji, gdy stwierdzono podczas sprawdzania prac niesamodzielne rozwiązania zadania, zakłócenia przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzania naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu (informacje szczegółowe na stronie OKE).

11. Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w ciągu 6 miesięcy od wydania świadectwa dojrzałości. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Po dokonanym wglądzie absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

12. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez CKE, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje rozstrzygnięcie, które jest ostateczne.