3.jpg
01
Gru
Komunikat dla Nauczycieli
Posted by Ewelina Pogwizd

1. Zgodnie z Rozporzązdeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.

2. Podstawowym narzędziem do dokumentowania realizacji zajęć oraz postępów w nauce będzie dziennik elektroniczny (polecenia do wykonania proszę umieszczać w zakładce zadania domowe).

3. Formy kontaktu z uczniami i ich rodzicami, sposoby i techniki nauczania zdalnego ustala tak jak dotychczas nauczyciel danego przedmiotu. Właściwie zaplanowane działania pozwolą zapanować nad sytuacją tak, aby uczniowie nie zostali zasypywani ogromną liczbą zadań, kart pracy czy opracowań do wykonania. Zalecam, aby kontakty bezpośrednie z uczniami  i  prowadzenie zajęć online realizować w danym dniu nie później niż do godz.15, tak, aby uczeń mógł znaleźć równowagę pomiędzy nauką a odpoczynkiem.  

4. Sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ustalają nauczyciele informując o tym uczniów. W razie potrzeby proszę o dokonanie modyfikacji wymagań edukacyjnych z przedmiotu dostosowując do nauczania w systemie zdalnym (wskazana konsultacja w Zespole nauczycieli).

5. Proszę przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

6. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

7. Istnieje możliwość modyfikacji programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym. Zmiany te należy konsultować z p. Urszulą Sadowską wicedyrektorem do spraw kształcenia praktycznego.

8. Praktyki zawodowe uczniów technikum, zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty będą realizowane w innym terminie do końca roku szkolnego 2019/2020. Nowe terminy będą ustalane                                 w późniejszym czasie przez p. Roberta Porębę - kierownika szkolenia praktycznego.

9. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.

10.Nadzorowi pedagogicznemu nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podlegać będzie w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Jest to dla nas nowa rzeczywistość i nowe wyzwanie. Jestem przekonany, że tylko skoordynowane działania pozwolą prowadzić w zdalnej formie proces kształcenia tak, aby uczniowie z niego skorzystali w jak największym stopniu.

Dziękując za dotychczasowy wysiłek oraz zaangażowanie życzę zdrowia i sukcesów w nauczaniu online.

Grzegorz Skalski- Dyrektor szkoły