slide-1.jpg
01
Gru
Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”
Posted by Super User

Nasza szkoła decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w dniu 26 września 2019 r. otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”, tym samym została włączona do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Tytuł zobowiązuje – najważniejszym zadaniem takiej szkoły jest budowanie świadomości dbania o własne zdrowie i współodpowiedzialność za zdrowie innych. Warunki ubiegania się o ten certyfikat są rygorystycznie kontrolowane przez właściwe organy Komisji Szkoły Promującej Zdrowie.

Droga do osiągnięcia sukcesu wymagała wiele pracy i zaangażowania całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli, zwłaszcza zaś szkolnego zespołu do spraw zdrowego stylu życia, którzy koordynowali i organizowali działania prozdrowotne: Dorota Kulig – Marcisz – nauczyciel  przedmiotów zawodowych gastronomicznych, Teresa Marczyk – pielęgniarka szkolna, Elżbieta Wójcik – pedagog, Ryszard Gądek – nauczyciel wychowania fizycznego, Sylwester Klimek – nauczyciel informatyki, Dominika Pasoń – Kozik – nauczyciel biologii i chemii, Joanna Tokarz – pedagog, Małgorzata Zięba – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, Damian Borkowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych, Beata Dobrowolska – nauczyciel przedmiotów zawodowych leśnych. Koordynatorem programu w szkole jest wicedyrektor Angelika Duda.

W okresie przygotowawczym podejmowano szereg działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia, które wpisały się już na stałe w działalność naszej placówki. Podsumowaniem  pracy było dokonanie przez zespół skrupulatnej autoewaluacji   wybranych obszarów aktywności oraz dokonanie obszernego raportu z działań, który następnie został poddany szczegółowej analizie przez Komisję Szkoły Promującej Zdrowie  w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

Do mocnych stron naszej szkoły zaliczyć można wspaniałą atmosferę, klimat sprzyjający realizacji działań na rzecz zdrowia nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale także środowiska lokalnego. Uzyskanie certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie” to wielki zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy na rzecz promowania dbałości o zdrowie własne oraz innych, jak również do tworzenia zdrowego środowiska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali szkołę podczas realizowania zadań i  działań wskazanych  w projekcie, w stałym jej rozwoju i doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia.