ang002.jpg

Szkoła przyjazna rodzinie

W dniu 13 XII 2018 r. nasza szkoła zawarła porozumienie z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie dotyczące przystąpienia do programu „Szkoła Przyjazna rodzinie”.

Oto treści zawarte w porozumieniu:

„Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny jest Fundacją powołaną i działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Celem statutowym Fundacji jest m.in. promocja wartości rodzinnych oraz instytucji małżeństwa. W trosce o uznanie                                                     i dowartościowanie przez szkołę roli rodziny w procesie wychowania dziecka Fundacja postanawia przyznawać placówkom oświatowym Certyfikaty „Szkoły Przyjaznej rodzinie” pod warunkami oznaczonymi w niniejszym porozumieniu:

1. Szkoła zobowiązuje się do niepropagowania oraz podejmowania działań uniemożliwiających propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla zrównoważonego rozwoju płciowego, osobowościowego i społecznego dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.

2. Szkoła będzie dążyć do realizowania działań formacyjnych skierowanych do uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego, polegających na organizowaniu warsztatów, szkoleń i prowadzeniu programów podkreślających pozytywną rolę rodziny w rozwoju osobowym człowieka.

3. Szkoła przedstawi na koniec każdego roku szkolnego informację o ewentualnych działaniach opisanych w &1 ust.2”

Według ustaleń „certyfikat zostaje przyznany na czas nieokreślony pod warunkiem wypełniania zobowiązań ujętych w &1. W wypadku ich złamania, Fundacja cofa Certyfikat i wykreśla informację o szkole ze strony www.szkola-przyjaznarodzinie.pl